سایت حقوق اساسی با تکیه بر حقوق اساسی نوین آکادمیک و رویه‌ای فرانسه به تبیین حقوق اساسی نوین می‌پردازد. در فرانسه، استاد فقید لوئی فاورو را معمار حقوق اساسی نوین می‌دانند. حقوق اساسی نوین، حقوق اساسی را از رشته‌ای صرفاً اندیشه‌ای با صبغه‌ی سیاسی، به رشته‌ای کاربردی، رویه‌ای و با ماهیت قضائی تبدیل نموده است. شورای اساسی فرانسه که عهده‌دار قضاوت در خصوص انطباق قوانین با هنجار اساسی است، از رهگذر کارویژه‌ی خود، سهم عمده‌ای در قضائی‌سازی حقوق اساسی و اساسی‌سازی تخصص‌ها و رشته‌های حقوقی ایفاء نموده است به گونه‌ای که امروزه حقوقدان بودن بدونِ اشراف بر حقوق اساسی فاقد جلوه‌ی واقعی است. با اصلاحیه 2008 قانون اساسی فرانسه و افزودنِ ماده 1ـ61 به آن، شهروندان می‌توانند در جریان رسیدگی‌های قضائی (در محاکم قضائی) و اداری (در محاکم اداری)، ابطال مواد قانونی مستندٌبه را که مغایر حقوق و آزادی‌های اساسی (مذکور در «مجموعه اساسی») تشخیص دهند، از دادگاه مربوط خواستار شوند. در صورت پذیرش، موضوع با طی سلسله مراتب، از طریق دیوان عالی و شورای دولتی به شورای اساسی جهت قضاوت در این‌ باره ارسال می‌گردد. تاکنون در مواردی متعدد، این رویه باعث ابطال مواد قانونی مغایر با حقوق و آزادی‌های اساسی شده است. رویه شورای اساسی در قضاوت در خصوص انطباق قوانین با قانون اساسی، واجد ماهیت حقوقی و قضائی است و «دادگستری اساسی» نام دارد که طی آن، همانند رسیدگی مراجع قضائی به پرونده‌های دادگستری، رسیدگی به انطباق قانون مورد شکایت (نظارت پیشین از راه دادخواهی برخی مقامات سیاسی یا 60 تن از نمایندگان مجلس اول یا دوم یا از راه نظارت پسین به وصف فوق‌الذکر)، همانند رسیدگی به پرونده‌‌های قضائی در دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد و قواعد و تشریفات قضائی بر آن حکم‌فرماست. به مرور، در این سایت زوایای حقوق اساسی نوین، یعنی آنچه امروزه در فرانسه و دیگر نظام‌های حقوقی پیشرفته، حقوق اساسی شناخته می‌شود، تشریح می‌گردد. در این راستا، هم‌گام با حقوق‌اساسی‌دانان جوان که خوش‌بختانه در حال طرح مباحث حقوق اساسی نوین در دروس دانشگاهی و بازار علمی حقوقی کشور هستند، ضمن نقد جدی شیوه‌ی سنتی و طرح مباحث حقوق اساسی سنتی که هنوز در کشور ما جریان دارد، در این سایت تخصصی تلاش می‌شود که با تعریف و تبیین مفاهیم، این رشته‌ی مهم از حقوق با تحولات جدی دنیا هم‌آهنگ شود. بخوانید: حقوق اساسی، حقوق اساس و اساس حقوق، چشم‌انداز کنونی حقوق اساسی، اساسی‌سازی حقوق فرانسه.

حقوق عمومی دکتر علی حاجی‌پور سایر سایت‌ها: حقوق، حقوقدان، حقوقدانان و موسسه حقوقی دادراهبرد